Ändamål

Carl Jacob Lindeberg angav stiftelsens ändamål vara

att i samband med vetenskaplig undersökning och beskrivning av Bohusläns och Dalslands landsbygds fornlämningar främja bevarandet och vården av dessa fornlämningar. I den mån stiftelsens resurser så medgiva bör det även vara en stiftelsens uppgift att – gärna i samarbete med hembygdsföreningar och andra lokala sammansluttningar – hos allmänheten och särskilt ungdomen främja kännedom om sagda fornlämningar och väcka och underhålla känslan för att desamma hållas i helgd
.

Han föreskrev vidare att verksamheten i första hand bör inriktas på sådana fasta fornlämningar av mindre omfattning som exempelvis boplatser, bautastenar, runstenar, hällristningar och dylikt. Fornlämningar i Foss i Bohuslän och Järbo socken i Dalsland, varifrån hans föräldrar härstammade, bör särskilt uppmärksammas.