Historia

Stiftelsen bildades genom testamentariskt förordnande av direktör Carl Jacob Lindeberg och började sin verksamhet år 1953.

Carl Jacob Lindeberg föddes den 7 maj 1882 och var bosatt i Göteborg från 1892 till sin död den 1 januari 1951. Liksom sin bror John H Lindeberg – även han en av Göteborgs donatorer – ägnade sig Carl Jacob Lindeberg tidigt åt skrädderibranschen. Efter anställningar hos ett par skrädderier blev han avdelningschef hos den välkända herrekiperingen AB C H Ström & Co, där också hans bror var verksam. Med tiden startade Carl Jacob Lindeberg ett eget skrädderi. Under senare delen av sin levnad ägnade han sig huvudsakligen åt fastighetsförvaltning.

Carl Jacob Lindeberg hade ett starkt intresse för fornminnesvård, vilket ytterst manifesterades genom testamentets föreskrift om att en fornminnesstiftelse skulle bildas och tillföras huvuddelen av hans kvarlåtenskap. Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond skall huvudsakligen främja vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt vård av sådana fornlämningar.

Även Göteborgs Sjöfartsmuseum och det militärmuseum, som var inrymt i Skansen Kronan, fick testamentariska gåvor från Carl Jacob Lindeberg.us leo.

Stiftelsens grundkapital beräknades vid verksamhetsstarten i september 1953 till 244.734 kr. Kapitalet ökades genom en gåva värd 40.000 kr från Carl Jacob Lindebergs i USA bosatta syster Fanny H Erickson. Brodern John H Lindeberg, som var ledamot av stiftelsens första styrelse, bidrog senare med 20.000 kr.

Stiftelsens kapital uppgår till 11 Mkr (mars 2005). Anslag beviljas med f n cirka 250.000 kr per år.

Det första anslaget beviljades i augusti 1953 för att ekonomiskt säkerställa fortsättningen av en undersökning av det forna Kungahälla på Kastellegårdens mark i Kungälv. Stiftelsen har sedan vid ett flertal tillfällen stött undersökningar inom detta område, särkilt stort var stiftelsens engagemang i det från mitten av 1980-talet och tio år framåt pågående Kungahällaprojektet, vilket bl a redovisats i boken Kungahälla – Problem och forskning kring stadens äldsta historia.