Fornminnesinventering och höjddata i Bengtsfors kommun

Bakgrund till projektet:

Lantmäteriet har sedan 2009 arbetat med att framställa en rikstäckande höjdmodell för Sverige (GSD-Höjddata). Modellen utvecklades för att tillgodose behovet av bra höjddata för klimatanpassningsåtgärder men har visat sig vara användbar inom ett flertal olika områden.  Höjddatan har skapats genom flygburen laserscanning vilket ger en mycket hög noggrannhet. Punkttätheten i landskapet är 1-2 punkter/2m² vilket medför att även obetydliga detaljer som stigar i skogsmark kan återges i kartmaterialet. Eftersom modellen ger en så korrekt avbildning av markytans form går det ibland även att urskilja fornlämningar synliga ovan mark såsom gravhögar och stensättningar men även spår efter förhistoriskt jordbruk såsom odlingsrösen och terrasseringar. Eftersom höjdmodellen är koordinatsatt går den att kombinera och jämföra med digital information om kända fornlämningar från FMIS.

 

Höjddatamodellen är ett helt nytt tekniskt hjälpmedel med potential att lyfta det arkeologiska inventeringsarbetet till en ny nivå. Höjddata kan inte ersätta den okulära inventeringsarkeologin men förhoppningen är att den kan bli ett användbart hjälpmedel. Exempel på vad informationen skulle kunna användas till är:

 

  • Snabbt ge en överblick i områden med svår terräng och därmed möjliggöra för riktade insatser.

 

  • Fungera som ett stöd vid avgränsning av till exempel stora röjningsröseområden där resultatet kan försämras på grund av terrängen.

 

  • Upptäcka möjliga, sedan tidigare okända fornlämningar.

 

 

 

Västarvet vill genomföra en studie som utvärderar möjligheterna att använda GSD-Höjddata i samband med arkeologisk inventering i Bengtsfors kommun, Dalsland. Stora arealer av skog och en ofullständig arkeologisk inventering gör Dalsland och i synnerhet Bengtsfors kommun passande för utveckling och utvärdering av metoden.

 

Dela dina tankar