Järnåldern i Sköndal på Hisingen

Åren 2009-2010 stod Stadsmuseet som huvudman för ett arkeologiskt projekt som syftade till att levandegöra kunskapen kring förhistorisk keramik. På museet skapades en arbetsform som syftade till att förena arkeologisk vetenskap med pedagogik. Projektet fick namnet Dig.it. Det finansierades till största delen av CJ Lindebergska fornminnesfonden, som stod för medel till arkeoligisk undersökning och förmedling. Arbetsformen blev så framgångsrik att museet vill satsa vidare på arkeologisk kunskapsuppbyggnad med pedagogisk verksamhet som vänder sig till skolor, intressegrupper och allmänheten.

Stadsmuseet har erhållit medel ut stiftelsen för:

1) Övermarksanalyser såsom magnetometerundersökning, fosfatanalys, ytplocknig och metalldetektering (2012-2013)

2) Sonderingsundersökning på boplatsen Tuve 83 (2014)

3) Delundersökning av större yta på boplatsen (2015)

4) Gravfältskartering, C14 analyser, makrofossil-, osteologisk- och keramik analys (2016)

Dela dina tankar