Mesolitiska boplatser längs Götaälvdalen : Specialstudie av boplatser i Västerlanda socken

Eftersom det gjorts få arkeologiska undersökningar av mesolitiska boplatser på norra sidan om Götaälv inom Kungälv och Lilla Edets kommuner, dvs delar av det gamla Bohuslän, vill vi initiera en specialstudie inom Västerlanda socken.

 

I sökande efter nya och oregistrerade mesolitiska boplatser i Västerlanda socken kommer projektet inledas med en sammanställning av uppgifter från FMIS för att se om det är några typiska ledartefakter som kan indikera fyndens ålder. Därefter kommer boplatsernas höjd över havet granskas för att därigenom få uppfattning om deras ålder. Nästa steg blir att genom digital höjddata leta efter potentiella boplatslägen genom GIS-behandling. Dessa platser kommer sedermera att undersökas med hjälp av spadgrävning. Eftersom kunskapen är minst känd om de äldsta boplatserna kommer tyngdkraften ligga på att finna boplatser belägna på ca 50 möh och uppåt. Nyupptäckta boplatser mäts in med hjälp av GPS för vidare bearbetning i ArcGis/ArcMap för att därefter anmälas till FMIS.

 

Vid projektets avslutning kommer resultatet redovisas i en rapport som kommer att ingå i Lödöse museums rapportserie och som är tillgänglig för allmänhet och forskare.

 

Karta över det aktuella området vid Götaälvdalen för 7000 år sedan

Dela dina tankar